• چه تفاوت هایی بین بستن لوله در مردان (S.V) و بستن لوله در زنان وجود دارد :
بستن لوله در زنانبستن لوله در مردان
نیاز به بستری شدن در بیمارستان دارد.نیاز به بستری نداشته، بطور سرپایی انجام می شود.
نیاز به آزمایشات و اقدامات قبل از عمل دارد.نیاز به آزمایشات و اقدامات قبل از عمل ندارد.
نیاز به بیهوشی عمومی یا بی حسی نخاعی دارد.نیاز به بیهوشی عمومی یا بی حسی نخاعی ندارد. (فقط با بی حسی موضعی انجام می شود)
نیاز به حدود یک ساعت زمان برای انجام عمل دارد.معمولاً در مدت 20 دقیقه قابل انجام است.
احتمال برگشت پذیری آن کم است.احتمال برگشت پذیری آن 60-80 درصد است.
امکان بررسی موفقیت عمل وجود ندارد.با یک آزمایش منی می توان از موفقیت عمل مطمئن شد.
عوارض آن نسبتاً بیشتر است.عوارض آن کمتر است.
جراح از تیغ جراحی استفاده می کند.بدون تیغ جراحی انجام می شود.
اثربخشی آن 98 درصد است.اثربخشی آن نزدیک به 100 درصد است.