• فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1374
  • دریافت گواهینامه آموزش دوره مشاوره وازکتومیبه روش NSV از دانشگاه شهید بهشتی تهران در سال 1375
  • آغاز ارائه خدمات مشاوره و انجام عمل وازکتومی به روش NSV از سال 1375 در دانشگاه علوم پزشکی مشهد و استان خراسان رضوی
  • دریافت گواهینامه بین المللی مربی ارشد وازکتومی به روش NSV در سال 1381 از تهران
  • تربیت و ارائه دوره آموزش NSV برای بیش از 140 پزشک عمومی و متخصص ین سال های 1382 تا 1392